Vnitřní řád

 

  

Základní škola a Mateřská škola Horní Studénky 93, 78901 Zábřeh

Telefon: 583455685, 739828604


                Vnitřní řád školní jídelny pro rok 2018/2019


           Školní jídelna je součástí Základní a Mateřské školy Horní Studénky

Vyplývá ze:

- zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání( školský zákon), ve znění     pozdějších předpisů

-vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

-vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů

- platných hygienických předpisů

 

Stravné: Stravné se platí v hotovosti zpětně za uplynulý měsíc do 15. každého měsíce.


Výše stravného MŠ do 6 let: přesnídávka             7,00 Kč od 9.00 – 9.15 hod.
                                                      oběd                13,00 Kč od 11.40 – 12.30 hod.
                                                      svačina              6,00 Kč od 14.00 hod - 14.15 hod

_______________________________________________________________
                                                               CELKEM               26,-_Kč

 

 Obecní úřad dotuje dětem oběd částkou 2,- Kč za 1 oběd

 

Výše  stravného MŠ  7let: přesnídávka 7,00 Kč    

                                                    oběd 19,00 Kč

                                                  svačina 6, 00 Kč

                                       CELKEM                        32,00Kč

 

 Výše stravného ZŠ:     oběd 7 - 10 letí                19,00 Kč               

                                          oběd 11-14 letí            22,00 Kč            

                                         pracovníci školy            30,- Kč.              

Zaměstnanci školy mají nárok na oběd dle vyhlášky 84/2005 Sb., pokud jsou přítomni alespoň tři hodiny na pracovišti. Výdej oběda pouze do vlastních nádob/při neodhlášeném obědu/ od 11.30 hod. Odnesení oběda lze v ŠJ domluvit v odůvodněných případech i na dobu pozdější.
Příjem odhlášek a přihlášek: Oběd v MŠ i přesnídávku a svačinu na následující den je možné odhlásit den předem do 14.00 hod.( v neděli do 19.00 hod.) - stačí zaslat SMS na tel. č. 739828604

Prázdniny a doba přerušení provozu v MŠ a ŠD:
Na dobu přerušení provozu MŠ a o prázdninách ZŠ jsou děti ze stravování odhlášeny automaticky.

Dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy žák není přítomen ve škole- pouze první den nemoci.

Jídelní lístek:   Jídelní lístek je sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše dle vyhlášky č.107/2005 Sb., a nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví. Jídelní lístek je každý týden vyvěšen v šatně MŠ, ve školní jídelně a na internetových stránkách školy. U jídelního lístku je vyvěšen seznam alergenů, o množství alergenů v pokrmech se strávníci a rodiče dozví u hlavní kuchařky. Jestliže dítě jakoukoli potravinu ze zdravotních důvodů nesmí, musí být toto doloženo odborným lékařem. Dietní stravování se neposkytuje.

 

Provoz ŠJ:  Do školní jídelny mají vstup během výdeje oběda pouze žáci a zaměstnanci školy. Organizace výdeje stravy je dle rozvrhů jednotlivých ročníků. Pedagogický dohled nad žáky v jídelně zajišťují učitelky ZŠ, které mají zároveň dohled nad bezpečností a ochranou dětí. Strávníci se chovají podle zásad slušného chování a jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Všichni jsou povinni udržovat pořádek a čistotu. Každý žák si říká kuchařce o množství polévky a přílohy, normy masa jsou dané a neměnné. Pitný režim je zajištěn čajem v konvici a džbánem s pitnou vodou. Použité nádobí strávník odkládá na určené místo. Celý oběd včetně doplňků/moučník/ se nevynáší ze školní jídelny.

 

 

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned s vedoucí školní jídelny nebo s ředitelkou školy. Tento vnitřní řád bude vyvěšen (stejně jako další informace týkající se jídelny) na informačních tabulích na chodbách školy, na nástěnce v jídelně nebo na internetových stránkách.

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní řád školní jídelny nabývá platnosti  1. 9. 2018