Základní škola a Mateřská škola Horní Studénky, příspěvková organizace , okres Šumperk

Horní Studénky 93, 789 01 Zábřeh  IČ: 75029073

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Přijato :

 2001

 0402

 0107

 2111

 1907

 

Ředitelka školy : Mgr. Marie Gintherová

                       

 

 

 

V pátek 12. 4. 2019 Vás zveme na „Velikonoční tvoření“ dětí a rodičů, tato akce proběhne od 14.00 do 18.00 hod. v prostorách školy. Doneste si manikúrní nůžky s rovnou špičkou. Akce platí pro ZŠ i MŠ.

 

 

 Dopravní hřiště Mohelnice

Ve středu 3. 4. 2019 pojedou děti ZŠ a MŠ na dopravní hřiště.

Sraz v MŠ nejpozději v 7.25 hod.

Dejte dětem vhodné oblečení, obuv, svačinu a pití – platí pro MŠ i ZŠ.

Děti MŠ nemusí mít cyklistickou přilbu. Na oběd se vracíme do školy.

Cena po akci.

 

 

Knihovna Zábřeh – O vlkovi, který vypadl z knížky – žáci 3. 4. a 5. třídy nejedou

V pátek 5. 4. 2019 pojedou předškoláci z MŠ a žáci 1. a 2. třídy do knihovny.

Jedeme linkovým autobusem, dejte dětem svačinu a pití. Vybíráme 14,- Kč.

 

 

Aktivity za měsíc březen 

Děti si nosily své oblíbené knihy, četly a vyprávěly o nich.

Na první jarní den jsme si všichni přinesli do školy velký polštář a proběhlo čtení ve škole z řad rodičů a všem se tato akce moc líbila. Děkujeme rodičům, kteří se této akce zúčastnili.

 

Ponožkový den - na Světový den Downova syndromu jsme si oblékli jinak barevné ponožky. Ponožkový den má poukázat také na to, že i lidé s Downovým syndromem jsou součástí naší společnosti.    

 

Celosvětová výtvarná soutěž na téma „Water for All – Voda pro všechny“ pořádané ministerstvem zemědělství k příležitosti Světového dne vody. Zamysleli jsme se, jak je voda nenahraditelný zdroj a jaký je nedostatek pitné vody ve světě. Vymysleli jsme nápady, které by pomohly lidem žijícím bez přístupu ke zdravotně nezávadné vodě. Dětem se podařilo vymyslet překvapivé nápady. Spousta dětí si neuvědomovala, že my otočíme kohoutkem a teče nám pitná voda. Děti někde v Africe to štěstí nemají.

 

Výtvarná a literární soutěž uspořádaná Týmem silniční bezpečnosti a Policií České republiky. Tentokrát s názvem: „Všichni jezdí připoutaní“  na téma „Bezpečnostní pás v automobilu“. 

V dnešní době je mnohem více automobilů a tím i hustší provoz, který je nebezpečný. Aby se ve vozidle i v případě dopravní nehody osobám nebo domácím mazlíčkům nic nestalo, musíme se všichni poutat bezpečnostními pásy. Využili jsme jakékoli výtvarné či literární prostředky a pomůžeme naučit se poutat maminky, tatínky, babičky i dědečky. 

 

Vítání jara (vynášení Moreny) - nejprve jsme se učili písně a básničky na přivolání Jara. Dalším úkolem bylo vyrobit Morenu. Poté jsem se vydali na pochod a na konci jsem hodili Morenu do vody a zimu tak zahnali. 

Dále jsme vyráběli klíče na odemykání jara.

Měsíc jsme zakončili návštěvou místní knihovny. Přečetli jsme si pohádku, prohlédli místní knihovnu a proběhlo vyhlášení o nejlepšího čtenáře roku 2018/2019. 

3. třída - Adam Bílý (8 přečtených knih), Ondřej Skřivánek (6 knih)

4. třída - Tomáš Cygrýd (10 knih), Martin Klimeš (10 knih)   

5. třída - Adam Nýdecký (14 knih)         

                   

SLEDUJTE VŠE V NAŠÍ FOTOGALERII :-) 

 

 

        

   Zápis do MŠ  Horní Studénky

 pro rok 2019-2020 

se uskuteční

        10. května 2019 od 13,00 do 18,00 hod.

 
U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a doklad o řádném očkování  dítěte
 
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy
 
O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče rozhodnutí ředitelky.
 
 
 

       Zveme vás k zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020   

        4.dubna 2019 (od 14:00 do 18:00)

          K zápisu se dostavte s občanským průkazem a rodným listem dítěte.

 

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku:

Dle §36 školského zákona a  dalších předpisů k přijímání žáků do prvních tříd jsme povinni dodržovat níže uvedenou posloupnost pro zařazení dětí na naši školu pro školní rok 2019/2020.

1.       V první řadě budou zařazeni do seznamu žáků naší školy všichni zájemci ze spádového obvodu naší školy (dle statistiky bychom měli mít pro všechny volnou kapacitu).

2.       Dále budou do seznamu našich žáků zařazeni zájemci z jiných spádových obvodů, kteří mají na naší škole sourozence.

3.       O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka příslušné školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon a ve znění pozdějších předpisů.

4.       Období umožňující zapsat dítě do první třídy začíná dnem _4. dubna  2019 (od 14:00 do 18:00) Po tomto termínu ředitelství školy uzavře zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 a zveřejní pod evidenčním číslem, na vstupních dveřích a webových stránkách školy přijaté žáky.

„Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání” bude zasláno zákonnému zástupci na doručenku po uzavření administrativních úkonů spojených se zápisem žáků do prvních tříd.

O přijetí na naši školu zákonný zástupce neobdrží doklad, neboť v tomto případě jeho žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude vyhověno. Originál dokladu o přijetí se zakládá do spisu a je uložen v základní škole. 

 

Třídní schůzky budoucích prvňáčků

Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků proběhnou 6. června 2019 od 16:00.

 

Všeobecné informace o zápisu

Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení škol. roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Odklad povinné školní docházky

O odkladu rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC atd.) a odborného lékaře, případně klinického psychologa. Ředitelka rozhodne o odkladu v případě, že obě posouzení budou kladná.

Pokud zákonný zástupce k zápisu nepřinese potřebná doporučení, je povinen je dodat škole v nejkratším možném termínu, avšak nejpozději do 31. května 2019.

Zahájení řízení

Zákonný zástupce žáka musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně k odkladu povinné školní docházky. Formuláře budou k dispozici při zápisu, ale jsou také ke stažení na webových stránkách školy (viz níže). Současně vyplní souhlas s poskytnutím osobních údajů pro zřizovatele školy.

Založení spisu a obsah spisu

§  žádost zákonného zástupce dítěte

§  rozhodnutí ředitelky školy

§  doklad o předání rozhodnutí

§  další písemnosti vztahující se k zápisu (odklad)

§  souhlas s poskytnutím osobních údajů

 

 

3., 4., 5. třída - 6. 3. 2019 - divadelní představení 

Dne 6. 3. 2019 jedeme do Šumperka na divadelní představení ,,LAZY GOAT‘‘ (50% mluveného slova je v angličtině). Sraz ve škole nejpozději v 6:10 hod. S sebou pití a svačinu. Návrat bude na oběd. Vybíráme 100kč na žáka. 

Zveme Vás na dětský maškarní karneval

Hravá věda 22. 2. 2019

 

V pátek 22. 2. 2019 v 9.30 hod nás navštíví autor populárně naučných knih „Mladý technik“, „Výbušné experimenty“, bývalý učitel, Radek Chajda, s programem „Hravá věda“, který přinese zpestření výuky jednoduchými přírodovědně zaměřenými pokusy. Do pokusů se zapojují i děti, takže mohou na“ vlastní kůži“ poznávat vlastnosti vody, vzduchu a jiných látek a také zapojit své smysly.

Vybíráme  ZŠ 30,- Kč za dítě

                 MŠ 40,- Kč za dítě

 

 

 

Ochočená liška Mia 18.1.2019 od 10.00hod.

Netradiční výukový program zaměřený na poznávání přírody. Ochočená liška Mia, děti si ji mohou zblízka prohlédnout a pohladit. Dozví se, kde žije, co dokáže ulovit, proč je užitečná a mnoho dalších zajímavých informací. 

Vánoční jarmark 11. 12. 2018 od 15:00 hod. do 17:00 hod.

Akce se uskuteční v prostorách ZŠ. Přijďte nasát vánoční atmosféru, můžete si zakoupit za symbolickou cenu výrobky našich dětí.

 

Zpráva z vánoční tvořivé dílny, která proběhla dne 30.11.2018.

Dne 30.11.2018 proběhla v prostorách ZŠ naše první vánoční tvořivá dílna. Vánoční tvoření se vydařilo, děti měly možnost si vyrobené výrobky odnést domů. Všem se výrobky moc povedly. Vyrobit jste si mohli adventní kalendář, ozdobnou dekoraci (šišku) a ubrouskovou technikou lucerničku. Fotografie z tvoření si můžete prohlédnout v naší fotogalerii. Velmi mile nás překvapila bohatá účast a můžete se těšit na naši další vánoční dílnu dne 17.12.2018 od 15:00 do 18:00 hodin. Děkujeme.

Nabídka knih z nakladatelství Albatros

V tomto týdnu děti dostanou katalogy nakladatelství Albatros. Knihy je možné objednat do 26.11. 2018, aby knihy došly ještě do Vánoc. Objednávkový list, pečlivě vyplněný, odevzdejte u paní učitelky Lantové nebo ve školce. Pokud budete chtít, aby kniha byla pro děti překvapením, doručte do školy objednávku bez jejich vědomí, ale napište na ni výrazně "PŘEKVAPENÍ", aby knihu nedostaly domů. Budete pak informováni o doručení knihy do školy a můžete si ji vyzvednout osobně. Pokud si nejste jistí, zda kniha opravdu stojí za zakoupení, je možné si na stránkách Albatrosu knihy prohlédnout, je tam většinou zobrazeno asi 5 stránek a můžete si o knize udělat představu. 

ŠD - Pouštění draků - 2.11.2018

Kino Zábřeh – akce pouze pro MŠ

Ve středu 14. 11. 2018 pojedou děti MŠ na filmové představení do kina.

Jedeme linkovým autobusem na pohádku Dráček a princezna

Cena představení je 60,- Kč autobus – 14,- Kč

Vybíráme 74,- Kč do 12. 11. 2018

 

Den otevřených dveří v ZŠ - třídní schůzky. Týká se pouze ZŠ.

V úterý 20. 11. 2018 od 14.00 hod. do 16. 00 hod. Informace o prospěchu žáků podají třídní učitelé.

 

 

Knihovna Zábřeh- Hádej, hádej, hádači! – žáci 3. 4. a 5. třídy nejedou

V úterý 27. 11. 2018 pojedou děti MŠ a žáci 1. a 2. třídy do knihovny.

Výchovný program je zaměřený na poznávání pohádkových postav, zvířátek, povolání a seznámení s knihami hádanek.

Jedeme linkovým autobusem, dejte dětem svačinu a pití. Vybíráme 14,- Kč

 

 

Plavecký kurz

Plavecký kurz začne 29. 11. 2018, bude 10 lekcí, které proběhnou v tyto dny: 29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12., 3. 1.,  17. 1., 24. 1., 29. 1.,  31. 1., 7. 2..

Děti musí být ve škole nejpozději v 7:00 hodin.

Děti potřebují: plavky, ručník, mýdlo, dívkám doporučuji plaveckou čepici, aby jim nepadaly vlasy do očí. Je možné mít plavecké brýle (potápěčské jsou zakázané).

Svačiny budou v tyto dny odhlášeny, proto by děti měly mít s sebou jídlo a pití.

Plavecký kurz je pro žáky ZŠ POVINNÝ. Neúčast je možná jen ze zdravotních důvodů potvrzených písemně lékařem před začátkem kurzu.

Cena kurzu je: pro MŠ 550,- Kč

                        pro 1., 4., 5. roč. ZŠ 550,- Kč

                      2. a 3. roč. mají plaveckou výuku hrazenu školou

Kurz musí být zaplacen do 31. 12. 2018, lze platit převodem z účtu, do kolonky zpráva pro příjemce napište NOVÁK – PLAVÁNÍ. Doprava bude vyúčtována po skončení kurzu.

 

 

 

 

Halloween - dýně - 26.10.2018

První pomoc pro děti 10.10.2018


Divadélko malé Bo

V úterý 2.10.2018 nás navštívilo ve škole divadélko na téma " Pirátská pohádka". Dětem se divadélko zábavnou formou moc líbilo, těšíme se na další setkání. 

Muzikoterapie 

Ve středu 17.10.2018 aktivní muzikoterapie pro ZŠ a MŠ.

Děti budou mít možnost si vyzkoušet hrát na přirozeně laděné nástroje - tibetské mísy, perkuse, bubny, apod. 

Vybíráme 40,- Kč

První pomoc není věda

"Jak sněhuláček záchranář ošetřoval medvídka Popletu"

Ve  středu 10. 10. 2018 od 9.30 hod. proběhne na škole seznámení dětí s první pomocí. Děti se formou soutěží, praktického vyzkoušení,zapojí do děje a získají základy v poskytování první pomoci.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Divadelní představení pro ZŠ i MŠ

Divadélko malé Bo

V úterý 2.10.2018 v 10.00 hod " Pirátská pohádka"

Vybíráme 65,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 Focení dětí ZŠ / MŠ
 V pondělí 1.10.2018 v 8.00 hod. proběhne v ZŠ a v MŠ nezávazné focení dětí.
  -------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

Divadelní představení Dášeňka čili život štěněte

 

V pondělí 24. 9. 2018 pojedeme do Zábřeha na divadelní představení Dášeňka čili život štěněte. Za představení vybíráme 50,- Kč, za autobus 70,-. Peníze děti přinesou nejpozději do 21. 9. 2018.

Sraz u školy bude nejpozději v 7:30 hod. Všechny děti si s sebou vezmou batůžek s pitím a svačinu. Ve školce budou svačiny odhlášeny! Po návratu se budou školáci učit. 1. a 2. ročník si přinesou pomůcky do ČJ, 3., 4. a 5. ročník do AJ a geometrie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------